Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Ribočuvarska služba

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda propisuje u članovima 11. – 14. rad ribočuvarske službe i određuje ribočuvara kao lice u stalnom radnom odnosu zaposleno na neodređeno vreme, sa položenim stručnim ispitom za ribočuvara i licencirano da obavlja taj posao. Licenca ribočuvara stiče se polaganjem stručnog ispita za ribočuvara po posebnom programu propisanom od strane nadležnog ministra i pred komisijom koju obrazuje nadležni ministar, vodi se u registru ribočuvara u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, odnosno zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

Rokove polaganja tog ispita i izdavanja licence snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence. Jasno se legitimiše nošenjem ribočuvarske značke i legitimacije izgleda kojeg propisuje ministar odgovarajućim podzakonskim aktima, a koje treba da mu izda staratelj dela Ribarskog područja „Đerdap“. Član 14. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda detaljno navodi ovlašćenja ribočuvara:

  • Zatraži od lica zatečenog na ribolovnoj vodi, ili u neposrednoj blizini ribolovne vode, ili u ribolovu, da pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet i dozvolu za privredni ribolov, odnosno dozvolu za rekreativni ribolov;
  • Izvrši pregled objekata, plovnih objekata, vozila, ribolovnog alata, opreme i ulova i da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa ovim zakonom;
  • Pristupi svakoj ribolovnoj vodi na ribarskom području u cilju kontrole;
  • Vrši prodaju dnevnih, višednevnih i doplatnih dozvola za rekreativni ribolov;
  • Privremeno oduzme dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov, sredstva, alat i opremu, kao i druge predmete pronađene na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili namenjeni za izvršavanj  radnji koje su zabranjene ovim zakonom;
  • Oduzme ulov ukoliko postoji osnovana sumnja da je riba ulovljena u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;
  • Zatraži pomoć nadležnog organa unutrašnjih poslova i inspektora nadležnog za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda (u daljem tekstu: inspektora) ako je onemogućen u vršenju poslova ribočuvarske službe;
  • i druge poslove u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumenata, sredstava, alata, opreme i ulova, ribočuvar izdaje licu od koga je izvršio privremeno oduzimanje potvrdu o tome. Oduzeta sredstva, alate, opremu, ulov, kao i dokumenta ribočuvar je dužan da bez odlaganja preda korisniku.