Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Područje Tekije

Ovo područje obuhvata deo ribarskog područja od Kazana do ispod brane hidroelektrane „Đerdap I”, odnosno do polovine ostva Golul nizvodno od brane. Veći deo ovog dela ribarskog područja nalazi se u okviru proširenja u kome je najveći grad rumunska Oršava, na km 954. Ribarstveni parametri koji su dati u tabeli određeni su na osnovu uzoraka mlađi dobijenih korišćenjem elektroagregata i starijih uzrasnih klasa iz uzoraka dobijenih korišćenjem mrežarskih alata sa lokaliteta Tekija (km 956), a apsolutna godišnja produkcija procenjena je na osnovu površine trećine ribarskog područja od oko 17000 ha (radi mogućnosti poređenja sa prethodnim Programom ribarstva za ovaj deo ribarskog područja).

U poređenju sa prethodnim Programom ribarstva za period 2006. – 2010. godina biomasa je u delu ribarskog područja u oblasti Tekije viša za oko 10%, a relativna godišnja produkcija niža za nešto više od 200 kg ha-1. Razlog nižoj prirodnoj produkciji trebalo bi tražiti pre svega u manjem broju vrsta riba za koje je prirodna godišnja produkcija mogla biti izračunata, a ne u pogoršanju stanja ribljeg fonda jer su vrednosti biomase i prirodne godišnje produkcije kod većine vrsta za koje su mogle biti izračunate daleko veće nego pre pet godina, u vreme izrade prethodnog Programa ribarstva. Samo je prirodna produkcija smuđa neznatno manja nego u prethodnom periodu, dok stvarnu prirodnu produkciju soma zbog oskudnosti uzorka (samo somovi uzrasta 0+ bili su zastupljeni u uzorku) nisno uspeli da ustanovimo u ovom delu. Imajući u vidu stanje u ostalim sekcijama ribarskog područja „Đerdap“, ne treba imati bojazan da je prirodna produkcija u ovoj sekciji bitno drugačija od one u preostale dve sekcije, tako da se i vrednost dela ukupnog ribljeg fonda (godišnje prirodne produkcije) dostupnog ribolovu može tretirati na isti način.

Đerdap I akumulacija u području Tekije, u Oršavskom proširenju

Đerdap I akumulacija u području Tekije, u Oršavskom proširenju